คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Tags:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content