ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย – เวียงจันทน์)ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

ด้วยจังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทยร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร สองฝั่งโขง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย -เวียงจันทน์) ซึ่งจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ ตกลงร่วมกันจะใช้พื้นที่บริเวณจุดกลางสะพาน มิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย – เวียงจันทน์) เพื่อประกอบพิธีดังกล่าว จังหวัดหนองคายจึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย – เวียงจันทน์) ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมภพ สมิตะสิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

Tags:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content