วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 05.30 น. พันตำรวจเอกกฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  ได้ประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ เพื่อทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้ําที่ ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  และร่วมกันประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากกํารปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  เรื่องประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 3 มกราคม โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน มาตรการการลงโทษ/การฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ มาตรการติดตามตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน รวมทั้งขั้นตอนการคุ้มครองประชาชนผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

Tags:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content