Monday, 26 February 2024
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ยินดีต้อนรับ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา

รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยอนุมัติหลักการกำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐคาซัคสถาน เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2566 – 29 ก.พ.2567