O1 : โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

อัตรากำลังของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
Manpower of NONGKHAI Immigration

อัตราอนุญาต
0
คนครอง
0
ปฏิบัติงานจริง
0
ไปช่วยราชการ
0
ว่าง
0

ผู้บริหารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
Commander of Nongkhai Immigration Organization Chart


Skip to content