O11 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2567

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2567

Skip to content