O11 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล 31 มีนาคม 2567

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล 31 มีนาคม 2567

 

 
 
Skip to content