O14 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ.67 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.67 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.66 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.66

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66

Skip to content