O18 : การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย  ได้ประชุมขับเคลื่อนและกำกับติดตามความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ พร้อมได้กำชับข้าราชการทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการรับสินบน และการไม่รับของขวัญของกำนัล รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชิ่อมั่นให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย  ได้ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เพื่อกําหนดปฏิทินกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.หนองคาย


วันที่  7 กุมภาพันธ์  2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้า-ออก ที่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส, ไม่รับสินบน, ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต


วันที่  13 มกราคม  2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้า-ออก ที่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส, ไม่รับสินบน, ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต


วันที่ 12 มกราคม 2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย  ได้ประชุมปล่อยแถวการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ เพื่อทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  และร่วมกันประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย  ได้ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


Skip to content