O19 : การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Skip to content