O2 : อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ

          ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551, พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติตคณะรัฐมนตรี นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นโยบายของผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 5 สายงาน ดังต่อไปนี้

  1. งานอำนวยการ

1) งานธุรการ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานธุรการ และงานสารบรรณ

(2) งานสวัสดิการ และการขอพักอาศัยในอาคารบ้านพัก

(3) งานจัดเตรียมข้อมูลการประชุม ติดตามข้อสั่งการในที่ประชุมบริหาร รายงานการประชุม ประสานการปฏิบัติกับ หน่วยงานในพื้นที่และติดตามการดำเนินการตามประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องจากการประชุม ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน/งานเลขานุการ 

(4) งานโต้ตอบหนังสือ รายงานข้อมูล/สถิติ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

(5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2) งานกำลังพล ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1)  งานบริหารงานบุคคล และงานทะเบียนพล

(2)  งานเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้น อัตราเงินเดือน การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเกษียณอายุราชการ การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ การตรวจสอบควบคุม ข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจ

(3) งานร้องทุกข์ ร้องเรียน งานคดีวินัย และงานกฎหมาย

(4)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3) งานแผนและยุทธศาสตร์ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานสถิติ ประเมินผล

(2) งานดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ ติดตาม ประเมินผลแผนงานนโยบาย โครงการต่าง ๆ

(3) งานวิชาการ งานบริการการศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง

(4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


4) งานการเงินและงบประมาณ/งานการบัญชี ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

(2) งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

(3) งานดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่า ธรรมเนียม เงินค่าปรับ

(4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน  เงินรางวัล ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

(5) งานเบิกจ่ายค่าอาหารคนต่างด้าวซึ่งต้องกักและคนอพยพ

(6) งานรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน

(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


5) งานส่งกำลังบำรุง/พัสดุ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พลาธิการและอาคารสถานที่ 

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการ จัดหา จำหน่ายและตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในราชการ

(3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) งานระบบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

(3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล

(4) พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

(5) การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจบุคคล และพาหนะ งานสืบสวนปราบปรามงานห้องกักและส่งกลับ และงานบริการคนต่างด้าว

(6) งานกิจการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์ งานมวลชนสัมพันธ์

(7) งานประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย รวมถึงการปฏิบัติการข่าวสาร (IO : Information Operations)

(8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ภายในอำนาจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน คนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานดำเนินการรับคำขอการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(2) งานดำเนินการรับคำร้อง พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุญาตของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(3) งานออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15 ตม.16)

(4) งานออกใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย ชำรุด หรือ หมดหน้าตราประทับ

(5) งานพิจารณาและสอบสวนคำร้อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(6) งานจัดทำหลักฐานการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก

(7) งานดำเนินการเสนอเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

(8) งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวเกินกว่า ๙๐ วัน

(9) งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจากสถานประกอบการ

(10) งานตรวจสอบข้อมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

(11) งานเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

(12) งานการเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีสูญหาย หมดอายุ หรือหมดหน้าตราประทับ

 (13) งานแก้ไขตราประทับ

 (14) งานแก้ไขสัญชาติในใบสำคัญถิ่นที่อยู่

 (15) งานดำเนินการกรณีคนต่างด้าวเสียชีวิต

 (16) งานควบคุมและจัดทำหลักฐานต่าง ๆ กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้ง กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่ส่วนราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ ประสานขอความร่วมมือ

 (17) งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ  ข้อมูล ทะเบียน สถิติ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งงานตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

 (18) งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 (19) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานตรวจบุคคลและพาหนะ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) งานตรวจอนุญาตบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(2) งานตรวจอนุญาตบุคคลและพาหนะที่เดินทางผ่านเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผ่านราชอาณาจักร

(3) งานพิธีการเข้าเมือง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว (เฉพาะรองสารวัตรที่ได้รับการมอบหมาย)

(5 งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้าม และคนต่างด้าวอพยพที่เดินทางเข้าในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

(6) งานพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

(7) งานเปรียบเทียบปรับ

(8) งานแก้ไขการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่

(9) งานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล ทะเบียน สถิติ บุคคลและ พาหนะที่เดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร

(10) งานกำกับดูแลการปฏิบัติของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง

(11) งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต (หลุดตรวจ) จากเจ้าหน้าที่

(12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานสืบสวนปราบปราม ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) การปราบปรามและสืบสวนผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                                 

 (2) การปราบปรามดำเนินคดี และขยายผลการกระทำความผิดของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแรงงานผิดกฎหมาย คนต่างด้าวผู้มีอิทธิพล

(3) การสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ

(4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวในความรับผิดชอบ

 (5)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยในกรณีคนต่างด้าวประท้วง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมหรือการชุมนุมเรียกร้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 (6) งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการ   ทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง

 (7) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย งานถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญ   และสถานที่สำคัญ งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวนการชุมนุม การประท้วง และการนัดหยุดงาน งานที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง งานชายแดน การข่าวด้านความมั่นคง และ การป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย

 (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (9) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย (ศขส.ตม.จว.หนองคาย)

 (10) งานดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 (11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานห้องกักและส่งกลับ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือออกนอกห้องกัก

(3) งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวในความรับผิดชอบ

(4) งานเสนอให้มีการบันทึกรายชื่อเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร

(5 ดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีประกัน หรือหลักประกันของคน ต่างด้าวที่ถูกกักตัวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(6) การพิสูจน์สัญชาติ

(7) งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร

(8) งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในบริเวณอาคารควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

(9) งานจัดทำบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ

(10) งานจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติการจับกุมคนต่างด้าว และจัดทำข้อมูลคนต้องห้ามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

 (11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ

Skip to content