O21 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

คู่มือการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ


ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564 

(ประกาศราชกิจจานุเษกษา วันที่ 1 กันยายน 2564)แนวทางปฏิบัติของตำรวจตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการตำรวจ


คู่มือ DO&DON’T


Skip to content