O24: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

Skip to content