O5 : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ITA ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผลการดำเนินงาน

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล

Skip to content